Lời bài hát Thức Tỉnh Cơn Mê [ĐÚNG NHẤT]

Trước bảo liên đài con chí thành kính lạy, Phật A Di Đà cùng thập phương chư phật, Phật Pháp Vô Lượng, cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu kiếp lâu đời. Nghiệp chướng nặng nề tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật nên biết sự lỗi lầm.

Vọng cổ

Đã bao phen sinh tử dập dồn trôi lắng mãi trong vòng lục đạo, Đức Thế Tôn đã đinh ninh di giáo, mà con còn đắm đuối trầm luân trong giấc mê ……. đời. Mắt ưa xem quyện cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường dua nịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go. Mũi quen ngửi mùi vị thơm tho, than ham dùng lụa là gấm vóc. Ý mơ tưởng lắm chuyện bao la, bởi lục dục lòng tham không đủ.

Cúi đầu làm lễ Như Lai, chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền. Con xin đem dạ chí thiền, thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm. Bởi xưa chưa rõ giả phàm nên gây kết tạo giây oan cõi trần. Gây ra tội lỗi vô ngần, luân hồi trả quả lắm phần đớn đau. Vào sanh ra tử đã lâu, dấn than lao khổ gẫm âu khó lường. Trả vay, vay trả trầm luân, gian nan thống khổ vô ngần vô biên.

Cũng vì nghiệp báo oan khiên, do mình kết tạo triền miên không dứt, nếu nay chẳng biết qui hồi sám hối, ắt khó tránh qua nghiệp quả đời sau. Vậy con xin cúi đầu thi lễ, chí thành cầu nguyện sám hối ăn năn. Nếu như xưa con có phạm điều tội lỗi, ngụp lặn trong bể trầm chưa thoát được bến mê, thì nay lòng dạ ân cần, chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa, bao nhiêu tội quấy xin chừa, bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành.

Nói lối

Phật tức tâm, tâm ta có phật.
Tâm tức phật, phật ở nơi lòng.
Nhẹ nhàng rũ sạch bụi hồng,
Trao câu mô phật thì lòng mới nguôi.

Vọng cổ

Con nguyện thân ra khỏi bụi hồng, muối dưa, chay lạt, nâu sòng, chuông chiều, mõ sớm. Đi đứng nằm ngồi không bao giờ xao lãng tâm quán tưởng câu lục tự di ………… đà. Tịnh tâm niệm phật sẽ được an lành. Con đã giác ngộ cuộc đời là giả tạm, công danh phú quý như áng phù vân. Mặc nó lại lại đi đi, trong lòng vẫn không không, chẳng chút nào lay động. Nguyện về cõi phật di đà, là nơi cực lạc vô ra thanh nhàn.

Đoàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin hướng về núp bóng từ quang, lạy Phật Tổ dẫn đường soi bước. Bao tội khổ trong đường ác trược, vì tham sân si mạng gây nên. Con hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Mỗi người sinh ra có một thân, một thân đều có một chơn nhơn, chơn nhơn linh diệu thông trời đất, chơn nhơn tịnh thảnh giấc bụi trần. Chơn nhơn từ trước không tăng giảm, chơn nhơn đến nay chẳng tự sanh. Chỉ lo dưỡng dục chơn nhơn ấy, hơn kẻ khó nghèo gặp vàng cân.