Lời bài hát Áo Tứ Thân [ĐÚNG NHẤT]

Mấy trăm năm quan họ í i áo
Áo tứ thân ối a bên đình
Xe duyên cha mẹ hỏi
Suờn đồi chín mùa sim
Qua sông Cầu em hát
Mùa xuân cũng về theo
Mắt dao cau lúng liếng í i
Nón quai thao dáng chiều.
Anh xin làm quan họ
Hừ là hát đối cân mạn thuyền
Còn em em em cứ đợi
Yêu người người trao duyên.
Mấy trăm năm quan họ
Hừ là áo tứ thân bên đình
Người ơi xin người ở
Yêu người người trao duyên
Hứ hư hư là hừ… Hứ hư hư là…