Lời bài hát An Mhaighdean Mhara [ĐÚNG NHẤT]

Is cosu/il gur mheath tu/ no/ gur thre/ig tu/ an greann,
Ta/ sneachta ga freasach fa/ bhe/al na mbeann’,
Do chu/l bui/ daite ‘s do bhe/ili/n sa/mh,
Siud chugaibh mary chinidh ‘s i/ ndiaidh an e/irne ‘shna/mh

A mha/ithri/n dhi/lis, du/irt ma/ire bha/n,
Fa/ bhruach an chladaigh ‘s fa/ bhe/al na tra/
Maighdea/n mhara, mo mha/ithri/n ard,
Siud chugaibh mary chinidh ‘s i/ ndiaidh an e/irne ‘shna/mh

Ta/ mise tuirseach agus beidh ga la/
Mo mha/ire bhroinngheal ‘s mo pha/draig ba/n
Ar bharr na dtonna ‘s fa/ bhe/al na tra/
Siud chugaibh mary chinidh ‘s i/ ndiaidh an e/irne ‘shna/mh